Organizare licitaţie publică în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 157,00 mp, situat în Brăila, Str. Danubiului, în partea de nord a imobilului cu nr. 13bis, NCP 98017, în vederea edificării unui obiectiv economic

Primăria Municipiului Brăila, cu sediul în Brăila, Piața Independenței, nr. 1, telefon:0239/694947, fax:0239/692394, e-mail:pmb@primariabraila.ro, în baza H.C.L.M. Brăila nr. 169/31.03.2022, anunţă organizarea licitaţiei publice în vederea constituirii dreptului de superficie, cu titlu oneros, pe o perioadă de 49 ani, asupra terenului ce aparţine domeniului privat al Municipiului Brăila în suprafaţă de 157,00 mp, situat în Brăila, Str. Danubiului, în partea de nord a imobilului cu nr. 13bis, NCP 98017, în vederea edificării unui obiectiv economic.

Licitaţia se organizează la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, camera 16, în două etape astfel:

  • Etapa I, de verificare și analizare a ofertelor, în data 12.05.2022, ora 10:00
  • Etapa a II-a, de licitare, se va desfășura la un interval de maximum 10 zile de la finalizarea primei etape.

   Documentele solicitate în vederea participării la licitaţie sunt prevăzute în caietul de sarcini al licitaţiei ce se va procura în format letric/electronic, începând cu data prezentului anunț și până cel mai târziu în preziua licitației, urmare unei solicitări scrise depusă la Registratura Generală/transmisă prin sistemul de poștă electronică/clasică. Solicitarea va cuprinde o adresă de e-mail valabilă pentru corespondență și va avea anexată dovada achitării prețului caietului de sarcini.

  Prețul caietului de sarcini în cuantum de 300 lei se achită la casieria Primăriei Municipiului Brăila /prin ordin de plată în contul Municipiului Brăila:

Banca: Trezoreria Municipiului Brăila

Beneficiar: Unitatea Adminstrativ Teritorială a Municipiului Brăila

Cont: RO20 TREZ 1512 1360 250X XXXX

C.I.F.: 4205670.

Sari la conținut