Anunț privind acordare despăgubiri “Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila, judeţele Brăila și Tulcea”

COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
Bucuresti, sector 1, Bdul. Dinicu Golescu nr 38

ANUNŢ

Privind începerea activităţii Comisiei pentru analiza cererilor de acordare a despăgubirilor şi verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real, în vederea emiterii Procesului verbal şi acordării despăgubirilor, pentru imobilele supuse exproprierii necesare realizării investiţiei  „Pod suspendat peste Dunăre in zona Braila, judeţele Braila si Tulcea”

   Comisia de analiză a cererilor depuse de titularii drepturilor reale şi de verificare a dreptului de proprietate in vederea acordării despăgubirilor pentru imobilele supuse exproprierii, situate pe teritoriul UAT Municipiul Brăila, constituită în baza Deciziei Directorului General al CNAIR SA nr. 549/22.04.2020, îşi începe lucrările la sediul Consiliului Local Brăila, în Mun. Brăila, B-dul. Independenței nr. 1, începând cu data de 18.05.2020.
   În termen de 10 zile de la data afișarii la sediul consiliului local a prezentului anunţ, respectiv în perioada 06.05.2020 – 15.05.2020, titularii drepturilor reale asupra imobilelor afectate de expropriere, precum și orice persoană care justifică un interes legitim, sunt invitaţi să comunice Primăriei Municipiului Brăila, în atenţia secretarului unității administrativ-teritoriale (care asigură secretariatul comisiei), cererile, formulate în temeiul art. 19 (2) din Legea 255/2010 şi art. 15 (1) din HG 53/2011, de acordare a despăgubirilor, copii legalizate ale documentelor doveditoare (dacă nu au fost comunicate), precum şi opțiunea privind acceptarea cuantumului despăgubirii propuse.
   Având în vedere starea de urgenţă instituită la nivel naţional, cererile şi documentele doveditoare pot fi comunicate prin poştă la adresa Primăria Mun. Brăila, B-dul. Independenței nr. 1, Jud. Brăila, cod poştal 810217, prin e-mail: pmb@primariabraila.ro sau  la nr. fax: 0239692394.
   Cererea va conține numele și prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu, documentele doveditoare referitoare la existența drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, în original sau în copie legalizată (cu excpţia cazului când acestea au fost deja predate exproriatorului) precum şi opțiunea privind acceptarea cuantumului despăgubirii.
   În cazul în care există mai multe persoane interesate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnată de toți, personal sau prin mandatar împuternicit cu procură specială autentică, iar procura se va atașa cererii.
   Planul cu amplasamentul tuturor imobilelor expropriate situate pe UAT Brăila, care conține delimitarea imobilelor – teren cu sau fără construcții – expropriate, însoțit tabelele cu imobilele proprietate privata expropriate, cuprinzând județul, localitatea, numărul cadastral, suprafața în metri pătrați, numele/denumirea proprietarului/deținătorului, conform documentației cadastrale și a sumelor de despăgubire, sunt afisate la sediul Consiliului local, precum si pe web site-ul: https://www.primariabraila.ro/ începând cu data publicării prezentului anunţ.

Sari la conținut