Atributii ale Biroului Audit

 • Auditul public reprezinta o activitate functionala independenta si obiectiva,  care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatile entitatii publice;
 • Elaboreaza norme metodologice specifice Unitatii Administrativ Teritoriale a Municipiului Braila cu avizul UCAAPI;
 • Elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;
 • Efectueaza activitatile de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate ;
 • Informeaza UCAAPI despre recomandarile neinsusite de conducatorul unitatii publice auditate si despre consecintele acestora ;
 • Raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit ;
 • Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern ;
 • In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate ;
 • Auditul public intern se exercita asupra tuturor activitatilor desfasurate in primarie, inclusiv asupra activitatilor institutiilor subordonate cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea domeniului public;
 • Biroul audit intern auditeaza cel putin o data la 3 ani, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
  • Angajamente bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fonduri comunitare;
  • Plati asumate prin angajamentele bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;
  • Vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al unitatii administrativ teritoriale;
  • Concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al unitatii administrativ teritoriale;
  • Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creante, precum si facilitatile acordate la incasarea acestora;
  • Alocarea creditelor bugetare;
  • Sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
 • Raporteaza periodic asupra concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;
 • La unitatile supuse controlului verifica respectarea normelor legale privind utilizarea valorilor materiale, declasarea si casarea de bunuri, efectuarea in numerar sau prin cont a incasarilor si platilor in lei si in valuta a salariatilor a retinerilor din acestea si a altor obligatii fata de salariati;
 • La unitatile controlate verifica respectarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea si gospodarirea mijloacelor banesti si materiale pe raza documentelor din evidenta tehnico-operativa, precum si integritatea, pastrarea si paza bunurilor valorice de orice fel si detinute de orice titlu;
 • Intocmeste actul de control bilateral pe baza propriilor verificari cu indicarea prevederilor legale incalcate, stabileste masurile luate in timpul controlului, precum si cele stabilite a se lua in continuare si prezinta ordonatorului principal de credite actul de control;
 • Urmareste modul de indeplinire la temenele stabilite a masurilor trasate prin actul de control de catre unitatile verificate;
 • Biroul Audit Public Intern desfasoara misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse in planul anual de audit public intern;
 • Auditorii publici interni trebuie sa-si indeplineasca atributiile in mod obiectiv si independent, cu profesionalism si integritate potrivit legii, normelor si procedurilor specifice activitatii de audit public intern.
Sari la conținut