Informare privind eliberarea actelor de identitate

ELIBERAREA ACTELOR DE IDENTITATE

Actele de identitate si conditii de eliberare

Actul de identitate se elibereaza, in conditiile legii, de catre Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta al persoanei fizice, in baza cererii pentru eliberarea actului de identitate, depusa personal si a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada: 
a) numelui de familie si a prenumelui; 
b) datei de naştere; 
c) starii civile; 
d) cetateniei romane;
e) adresei de domiciliu; 
f) adresei de resedinta; 
g) achitarii contravalorii actului de identitate;

Termenul de solutionare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate este de pana la 30 de zile, acestea putand fi prelungit cu cel mult 15 zile de catre Seful Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor sau pana la clarificarea datelor de stare civila si a identitatii.

 • În funcție de volumul de cereri, Serviciul Public Comunitare Local de Evidență a Persoanelor poate elibera un act de identitate într-un interval cuprins între 3-10 zile lucrătoare de la data depunerii.
 • Data programării pentru eliberarea actelor de identitate este comunicată la depunerea actelor în ghișeul de primiri acte.
 • Cetățenii care doresc eliberarea cărții de identitate într -un termen mai scurt decât cel comunicat la data depunerii pot anexa o cerere în acest sens, odată cu depunerea actelor sau ulterior la secretariatul serviciului, în care să se precizeze data la care se dorește eliberarea, motivul urgenței (ex. plecarea în străinătate, prezentare la medic, angajare, etc…) și pot anexa și o dovadă a urgenței.
 • Nu se percepe taxă de urgență!.
 • Cererea este analizată și aprobată de șeful serviciului.

Formular E 401

In scopul solutionarii cererilor cetatenilor romani care solicita completarea formularului E 401, privind componenta familiale, conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1408/1971, venim cu urmatoarele precizari:

Conform prevederilor regulamentelor europene mentionate, institutiile responsabile de completarea formularului E 401 pentru lucratorii, cetatenii romani care au domiciliul in Romania si care isi desfasoara activitatea in alte state membre ale Uniunii Europene sunt autoritatile competente in materie de evidenta a persoanelor si stare civila.

 La completarea formularului E 401 (partea B) se va proceda dupa cum urmeaza:

 1. Institutia responsabila de completarea formularului E 401 (partea B) pentru lucratorii, cetatenii romani care au domiciliul in Romania si care isi desfasoara activitatea in alte state membre ale Uniunii Europene, este structura de evidenta a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor de le domiciliul solicitantului.
 2. Indiferent de modalitatea de primire a formularului, fie de la institutiile competente din celelalte state membre in care isi desfasoara activitatea lucratorii migranti romani, prin intermediul Directiilor de Munca si Protectie Sociala Judetene, respectiv a mun. Bucuresti, fie direct de la acestia, se vor verifica in Registru National de Evidenta a Persoanelor datele inscrise in formular si vor fi certificate prin aplicarea de catre seful serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor a semnaturii si stampilei;
 3. In situatia in care completarea formularului este solicitata de catre lucratorul migrant roman sau de o persoana imputernicita de catre acesta, se va completa cererea (pe care o puteti procura, in curtea interioara de la xerox) si se va prezenta procura, in original, iar la completarea formularului se va proceda in modul prezentat la punctul 2.

Documente necesare pentru eliberarea formularului E 401

 1. Cererea de inaintare si formularul E 401 (pe care o puteti procura, in curtea interioara de la xerox);
 2. Certificat de nastere a copiilor mentionate la rubrica 4 – original;
 3. Certificat de casatorie – original;
 4. Taxa furnizari date in valoare de 1 leu / persoana;
 5. Actul de identitate;
 6. In situatia in care solicitantul nu se afla in tara, mandatarul va prezenta o procura autentificata de misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din statul in care se afla solicitantul.

EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA

             Acesta se solicita atunci cand din actul de proprietate nu rezulta ca este imobil de tip locuinta, conform Hotaririi de Guvern 97/2005 cu modificarile ulterioare, art 27, dovada adresei de domiciliu se face cu acte incheiate in conditiile de validitate prevazut de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ. Extrasul de carte funciara este valabil 30 zile de la data eliberarii

Declaratia de notificare în cartea funciara

             Dispozitiile art.321 alin (1) din noul Cod Civil stabilesc norme privind locuinta familiei ,in sensul ca aceasta este ”locuinta comuna a sotilor sau ,in lipsa ,locuinta sotului la care se afla copii” Potrivit prevederilor art.321 alin(2) „Oricare dintre soti poate cere notarea in cartea funciara in conditiile legii ,a unui imobil ca locuinta a familiei chiar daca nu este proprietarul imobililui” Art.322 alin(1) din acelasi act normativ stabileste ca:” Fara consimtamantul scris al celulilalt sot ,niciunul dintre soti ,chiar daca este proprietarul exclusiv ,nu poate dispune de drepturile asupra locuintei familiei si nici nu poate incheia acte prin care ar fi afectata locuinta acesteia.” De asemenea ,conform prevederilor alin(4) si(5) ale art.322 – Sotul care nu si-a dat consimtamantul la incheierea actului poate cere anularea lui in termen de un an de la data la care a luat cunostinta despre acesta ,dar nu mai tarziu de un an de la data incetarii regimului matrimonial; – In lipsa notarii locuintei familiei in cartea funciara ,sotul care nu si-a dat consimtamanul nu poate cere anularea actului,ci numai daune-interese de la celalalt sot,cu exceptia cazului in care tertul dobanditor a cunoscut ,pe alta cale,calitatea de locuinta a familiei.” Avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate, declaratia de consimtamant pentru primirea in spatiu a unei terte persoane poate fi data numai de unul dintre soti in situatia in care imobilul respectiv nu a fost notificat in cartea funciara ca locuinta a familiei. In aceasta situatie ,din declaratia de consimtamant a sotului trebuie sa reiasa ca imobilul nu a fost notificat in cartea funciara ca locuinta a famililei Ca urmare in spatiul destinat declaratiei data pe cerere ori in continutul declaratiei model anexa nr.12 sau 13 din HG.1375/2006 sotul mentioneaza urmatorul text: 

Declar ca imobilul nu a fost notificat in carte funciara ca locuinta a familiei”
In cazul in care imbilul a fost notificat in cartea funciara ca locuinta a familiei declaratia de consimtamant trebuie sa fie dara de ambii soti.

              ART. 22, ALIN. 1, ORDONANTA DE URGENTA 97/2005 „TITULARII ACTELOR DE IDENTITATE, PRECUM SI AUTORITATILE PUBLICE SUNT OBLIGATI SA IA MASURI PENTRU A EVITA DETERIORAREA, DISTRUGEREA, PIERDEREA SAU FURTUL ACESTORA”.  Conform art. 43, lit. (a) din Ordonanta de Urgenta 97/2005, nerespectarea art. 23, alin.1, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25 lei (ron) – 50 lei (ron).

TITLURILE DE PROPRIETATE

 • Adeverintele eliberate de Consiliul Local tine loc de titlu de proprietate pentru imobilele detinute de cetatenii din mediul rural;
 • Certificatele fiscale emise de catre Administratia Financiara nu fac dovada spatiului de locuit asigurat;
 • Ca dovada spatiului de locuit asigurat se considera si extrasul de carte funciara. 
   

PENTRU A FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SAU DE RESEDINTA ADEVERINTA ELIBERATA DE CATRE PRIMARIILE COMUNELOR ARONDATE POATE FI PREZENTATA INTR-UN INTERVAL DE CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA EMITERII.

Sari la conținut