Documentele care fac dovada adresei de domiciliu

EXEMPLE DE ACTE ÎNCHEIATE ÎN CONDIȚIILE DE VALIDITATE PREVĂZUTE DE LEGISLAȚIA ROMÂNĂ ÎN VIGOARE, PRIVIND TITLUL LOCATIV:

 • Contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuință;
 • Contractul de donație a unui imobil tip locuință, încheiat in forma cerută de lege (autentificat);
 • Contract de vânzare-cumpărare sau de donație a unui imobil tip locuință cu clauză de habitație, sau uzufruct viager;
 • Contract de schimb de locuințe;
 • Contract de comodat (împrumutul de folosință);
 • Contractul (convenția) de partaj voluntar, autentificat;
 • Contractul de întreținere sau contractul de rentă viageră;
 • Contractul de vânzare-cumpărare a dreptului de uzufruct;
 • Contractul de închiriere (locațiune), care are ca obiect un imobil tip locuință, în următoarele situații:

        – din fondul locativ de stat;
        – proprietate a unei persoane juridice, situație în care contractul nu se înregistrează la administrația financiară;

 • Certificatul de moștenitor;
 • Hotărârile judecătorești, rămase definitive si irevocabile privind constatarea dreptului de proprietate, revendicarea sau partajul unui imobil tip locuință;
 • Extrasul de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile de la emitere;
 • Autorizația valabilă de construcție a unui imobil tip locuință însoțită de procesul verbal de finalizare a lucrărilor; în cazul în care imobilul nu a fost executat integral, însoțită de declarația notarială, dată pe proprie răspundere, din care să rezulte ca are condiții și locuiește efectiv la adresă;
 • Contractul de construire însoțit de procesul verbal de predare-primire a locuinței sau de recepție preliminară;
 • Adeverința eliberată de primăriile din mediul rural, nu mai veche de 30 de zile de la emitere.
Sari la conținut