Acte necesare pentru schimbarea numelui

Cetățenii români pot solicita pentru motive temeinice, aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui de familie sau a prenumelui, în baza Ordonanței Guvernului nr. 41/2003, aprobată prin Legea nr. 323/2003, cu modificările si completările ulterioare.

        Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui pe cale administrativă se depune la:

 • Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria, în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul petentul, cetăţean român sau apatrid cu domiciliul în România.
 • Serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria ultimului loc de domiciliu avut în ţară, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.
 • Primăria sectorului 1 al mun. Bucureşti, pentru cetăţenii români care nu au avut stabilit niciodată domiciliul în România.

        Cererea se depune personal sau prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocaţială.

        Pentru minor, cererea de schimbare a numelui se face, după caz, de părinţi sau, cu încuviinţarea autorităţii tutelare, de tutore. Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui/prenumelui copilului, va hotărî autoritatea tutelară.

        Când cererea de schimbare a numelui/prenumelui minorului este făcută de către unul dintre părinţi, este necesar acordul celuilalt părinte, dat în formă autentică. Acordul nu este necesar în cazul în care celălalt părinte este pus sub interdicţie ori este declarat judecătoreşte dispărut sau decăzut din drepturile părinteşti.

În cazul în care minorul a împlinit vârsta de 14 ani, cererea va fi semnată şi de acesta.

        Pentru persoana pusă sub interdicţie, cererea de schimbare a numelui se face de către tutore, cu încuviinţarea autorităţii tutelare.

        Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată pe unul din cazurile prevăzute de art. 4 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de Guvern nr. 41 din 30 ianuarie 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice şi însoţită de următoarele documente:

 • Certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui – originale;
 • Un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an.
 • Certificatul de cazier judiciar, aflat în termen de valabilitate (valabilitate: 6 luni de la data eliberării).
 • Certificatul de cazier fiscal al solicitantului, aflat în termen de valabilitate (valabilitate: 30 zile de la data eliberării); Nu se va solicita reînnoirea certificatului de cazier fiscal, dacă acesta era valabil la data depunerii cererii.
 • Orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare pentru motivarea cererii sale:
  • acte de studii, livret militar, carte de muncă pentru cei care şi-au însuşit numele solicitat în exercitarea profesiei, dar care nu concordă cu numele prevăzut în actele de stare civilă;
  • sentinţa de adopţie pentru petenţii care au adoptat copii minori şi doresc ca aceştia să poarte un alt prenume;
  • sentinţa de divorţ pentru cazurile în care solicită schimbarea numelui de familie prevăzut a se purta după divorţ (numele purtat anterior căsătoriei sau numele de căsătorie stabilită în sentinţă);
  • sentinţa de desfacere sau anularea adopţiei, pentru cei care au fost adoptaţi, s-au căsătorit şi ulterior a intervenit desfacerea adopţiei iar prin căsătorie au luat numele celuilalt soţ;
  • dovezi care atestă că persoana este cunoscută cu numele solicitat în activitatea socio-profesională, în familie, societate, etc.;
  • articole din presă;
  • publicaţii literare sau în domeniul cercetării;
  • decizii de schimbare a numelui părinţilor, fraţilor, etc.;
  • declaraţii notariale, etc.

        Cererea de schimbare a numelui (formular tipizat) se publică, în extras, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

        Mențiuni:

 • schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie, ca urmare a unei decizii/dispoziții administrative sau ca urmare a modificării intervenite în străinătate, nu are efect asupra numelui dobândit la naștere;
 • pentru persoanele căsătorite/divorțate care si-au păstrat, în urma căsătoriei/divorțului, numele de familie dobândit la naștere, decizia/dispoziția emisă ca urmare a schimbării numelui pe cale administrativă se înscrie pe marginea actului de naștere și nu are efect asupra numelui de familie aparținând titularului actului, dobândit la naștere;
 • dovada schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă se face atât cu decizia/dispoziția, cât și cu certificatul de naștere eliberat cu mențiuni;
 • persoana al cărei nume de familie sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea – prin mențiune pe marginea acestor acte – a numelui de familie ori a prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne atât la rubricile privind titularul, cât și la cele referitoare la părinții săi.
Sari la conținut