Acte necesare pentru înregistrarea divorțului

Cererea de divorţ pe cale administrativă se face în scris, se depune şi se semnează personal de către ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrarea actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuinţă comună a soţilor.

În cererea de divorţ fiecare dintre soţi declară pe propria răspundere că:

  • este de acord cu desfacerera căsătoriei;
  • nu are copii minori cu celălalt soţ, născuţi din căsătorie sau adoptaţi împreună cu acesta;
  • nu este pus sub interdicţie;
  • nu a mai solicitat altor autorităţi desfacerea căsătoriei.

În cererea de divorţ soţii declară pe propria răspundere:

  • adresa ultimei locuinţe comune;
  • numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceştia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.

La cererea de divorţ se ataşează următoarele documente:

  • certificate de naştere ale soţilor, în original (în cazul cetăţenilor străini, certificatele de naştere trebuie să îndeplinească cerinţele de legalitate prevăzute în convenţiile internaţionale şi tratatele încheiate între România şi statele ai căror cetăţeni sunt);
  • certificatul de căsătorie, în original;
  • documente cu care fac dovada identităţii, în original (cetăţenii români – carte de identitate, carte provizorie de identitate, buletin de identitate sau paşaportul, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate; cetăţenii Uniunii Europene sau ai Spaţiului Economic European – documentul de identitate sau paşaportul emis de statul aparţinător);
  • taxă.

În cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorţ se face în prezenţa unui traducător autorizat, încheindu-se un proces – verbal.

În situaţia în care ultima locuinţă comună declarată nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ă în actele de identitate, aceştia vor da o declaraţie în faţa ofiţerului de stare civilă în acest sens.

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiţerul de stare civilă delegat verifică dacă soţii stăruie să divorţeze şi dacă, în acest sens, consimţământul lor este liber şi neviciat, solicitând o declaraţie de menţinere a cererii de divorţ.

Sari la conținut