Atribuții Director Direcția Patrimoniu

 • Realizează măsurile stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Local sau Dispoziţii ale Primarului privind crearea bazei de date care conţine toate informaţiile asociate unităţilor depatrimoniu ale Municipiului Brăila: prin unităţi de patrimoniuînţelegem clădiri cu destinaţia de locuinţe, clădiri cu destinaţia de spaţii comerciale, clădiri cu alte destinaţii, terenuri, instalaţii, reţele, alte mijloace fixe sau obiecte de inventar aflate în patrimoniul municipiului ;
 • Asigură inventarierea patrimoniului public şi privat al municipiului conform legislaţiei în vigoare ;
 • Elaborează documentaţii privind trecerea bunurilor din domeniul public in cel privat;
 • Participă la elaborarea documentaţiei pentru exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
 • Participa la monitorizarea privind situaţia juridica a imobilelor;
 • Asigură evidenţa bunurilor aferente serviciilor publice concesionate ;
 • Ia măsurile necesare în vederea legalizării situaţiei juridice a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al municipiului;
 • Coordonează activitatea de ţinere a evidenţei ordinelor de proprietate asupra terenurilor şi a închirierilor de Carte Funciară;
 • Coordonează activitatea de ţinere a evidenţei certificatelor de nomenclator stradal şi număr poştal;
 • Prezintă comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local , rapoarte cu privire la modul de administrare a bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al municipiului;
 • Face propuneri pentru închirierea, concesionarea sau asocierea precum şi alte modalităţi juridice de valorificare a patrimoniului municipiului;
 • Constituie şi actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public şi privat al municipiului ;
 • Actualizează evidenţa proprietăţilor imobiliare şi a modificărilor acestora ;
 • Elaborează documentaţia de transmitere în administrare sau concesionare a bunurilor din patrimoniu către instituţiile publice sau societăţile comerciale ;
 • Face parte din comisiile de casare a mijloacelor fixe amortizate sau neamortizate ;
 • Sesizează compartimentele de specialitate în cazul existenţei unor construcţii neautorizate pe domeniul public sau privat;
 • Urmăreşte întocmirea, perfectarea şi derularea contractelor de concesiune care au ca obiect bunuri din domeniul public al municipiului;
 • Coordonează activitatea de evidenţă a terenurilor, aparţinând domeniului public ocupate cu construcţii provizorii (chioşcuri, tonete, terase);
 • Colaborează cu compartimentele de Disciplină în Construcţii, Urbanism, Contabilitate Publică , în vederea unei bune gestionări a patrimoniului municipiului;
 • Participă, prin delegaţi, la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al municipiului şi asigură conservarea punctelor de hotar;
 • Urmăreşte activitatea de întocmire a documentaţiei şi ţine evidenţa acestora, pentru schimburi de terenuri şi transmiterea în folosinţă a bunurilor imobiliare aflate în patrimoniul municipiului;
 • Desfăşoară activităţi de aplicare a legii fondului funciar şi întocmeşte propuneri de atribuire de terenuri către cei îndreptăţiţi de lege, pe care le înaintează prefecturii judeţului în vederea emiterii Ordinului de atribuire;
 • Ţine evidenţa şi conduce activitatea de reconstituire a dreptului de proprietate şi restituirea proprietăţilor;
 • Conduce activitatea de stabilire şi delimitare a intravilanului municipiului, conform PUG, în colaborare cu compartimentele de specialitate;
 • Asigură existenţa la nivelul instituţiei a întregii documentaţii privind planurile cadastrale la diferite scări, registre cadastrale privind situaţia proprietăţilor imobiliare după registrul cadastral al parcelelor, registrul cadastral al proprietarilor, evidenţa terenurilor pe categorii de folosinţă, precum şi planul cadastral unic;
 • Urmăreşte modul de respectare a clauzelor din contractele încheiate, informând conducerea asupra deficienţelor existente pentru a se dispune acţionarea în instanta a partenerilor contractuali care nu-şi respectă obligaţiile din contract;
 • Organizează licitaţii publice în vederea concesionării sau închirierii imobilelor din domeniul public şi privat al municipiului, aprobate de Consiliul local, cu respectarea condiţiilor legale în vigoare;
 • Asigură întocmirea documentaţiilor de licitare sau închiriere, întocmind caietele de sarcini şi stabileşte contravaloarea garanţiilor de participare şi a caietelor de sarcini puse la dispoziţia participanţilor;
Sari la conținut