Atribuții Director Direcția de Achiziții Publice

  • Răspunde  potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţine, precum şi a atribuţiilor ce ii sunt delegate;
  • Păstrează secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
  • Avizează documentatia de atribuire a contractelor de achizitie publica cu respectarea OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, si a altor acte normative legale in vigoare;
  • Numește membrii comisiilor de evaluare a ofertelor;
  • Asigură organizarea si implementarea  tuturor procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica ,indifferent de sursa de finantare: buget local, buget de stat sau fonduri europene;
  • Verifică  obligatiile referitoare la publicitate  in SEAP(invitatii,anunt de intentie,anunt de atribuire), conform termelor prevazute de lege;
  • Avizează Programul Anual al Achizitiilor Publice, cu incadrarea in sumele alocate in buget prin HCLM  si in raport  de referatele de necessitate intocmite de celelalte directii si compartimente,avizate de ordonatorul principal de credite si DFPL;
  • Verifică si  avizează situatiile trimestriale , anuale, privind raportarile cerute de ANRMAP si de ordonatorul principal de credite;
  • Verifică si avizeaza punctele de vedere catre CNSC in urma contestatiilor si le supune aprobarii de catre director,secretar si primar.
Sari la conținut