Acte necesare pentru rectificarea actelor de stare civilă

Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă sau ale menţiunilor de pe marginea acestuia presupune îndreptarea erorii materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă.

        În conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rectificarea actelor de stare civila şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului unităţii administrativ – teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă, din oficiu sau la cererea persoanei interesate.

        Cererea de rectificare a actelor de stare civila şi a menţiunilor înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune de către persoana interesată la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ – teritoriale care are în păstrare actul de stare civilă ori, după caz, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primăria de la locul de domiciliu al acesteia.

        Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziţiei de către primarul localităţii, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.

        Ofiţerul de stare civilă delegat, care primeşte cererea o înregistrează şi, împreună cu actele doveditoare depuse de solicitant şi un referat motivat cuprinzând rezultatul verificărilor precum şi cu avizul prealabil al D.J.E.P. Brăila, o prezintă spre aprobare primarului localităţii

După aprobarea referatului şi emiterea dispoziţiei de către primar, ofiţerul de stare civilă delegat expediază certificatul de stare civilă completat corect, ca urmare a rectificării actului, primăriei care a primit cererea, împreună cu un exemplar al dispoziţiei de aprobare a rectificării (copie certificată pentru conformitate cu originalul).

        Ofiţerul de stare civilă delegat, care primeşte copia dispoziţiei prin care s-a aprobat cererea de rectificare şi certificatul de stare civilă corespunzător, invită titularul, în termen de 48 de ore, pentru a-l ridica, iar certificatul de stare civilă anterior se retrage şi se transmite primăriei emitente, în vederea anulării şi a efectuării menţiunii despre aceasta pe marginea actului, la rubrica “certificate eliberate”.

        La rubrica “menţiuni” din cuprinsul actului de stare civilă rectificat, se înscriu numărul şi data dispoziţiei primarului unităţii administrativ – teritoriale care a emis-o, precum şi conţinutul rectificării.

Sari la conținut